Sluitingsdatum:

Lid Raad van Toezicht: kwaliteit en zorg


Deel deze vacatureFacebookE-mailWhatsapp

1. Zuidwester: Waardevol leven & zinvol werk

De organisatie

Zuidwester is er voor mensen met een beperking. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum. Zuidwester ondersteunt hen op gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk. Ook biedt Zuidwester individuele begeleiding en behandeling. 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor de cliënten. Met meer dan 160 locaties is Zuidwester actief in Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rotterdam en Hoeksche Waard), Zeeland en West-Brabant. De medewerkers van Zuidwester helpen mensen die dag en nacht zorg nodig hebben en mensen die met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Cliënten kunnen kinderen of (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin. Zuidwester biedt deze ondersteuning, zoals hiervoor aangegeven, in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Dit doet Zuidwester vanuit haar locaties of gewoon bij cliënten thuis.

De missie
Binnen Zuidwester wordt er samen met de cliënten naar mogelijkheden voor een waardevol leven gezocht. Door zeggenschap te geven en te ondersteunen op het gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk. En het bieden van individuele begeleiding en behandeling.

De visie
Bij het ondersteunen van mensen respecteert Zuidwester de individualiteit. De mogelijkheden van ieder mens worden gestimuleerd. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens heeft dromen, verlangens en doelen in zijn leven. Zuidwester motiveert, bekrachtigt en ondersteunt. De betrokkenheid, rol en positie van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt, in en met de samenleving, vormen daarbij een belangrijk aspect van het werk. De interactie tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. Voor Zuidwester ligt de focus op waardevol leven en zinvol werk voor zowel cliënten als medewerkers.

Besturing en toezicht
De organisatie wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur-/Raad van Toezichtmodel. Goed bestuur vraagt onder meer om informatie vergaren, keuzes maken, stelling nemen, ergens voor staan en aanspreekbaar zijn. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van Zuidwester. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft verschillende aandachtsgebieden. Dat zijn: kwaliteit en zorg, ontwikkeling van algemeen en sociaal beleid, overleg met de medezeggenschap, financieel beleid en bedrijfsvoering en huisvesting. De Raad werkt conform de Governance code en bekleedt alle daarin genoemde rollen. De Raad van Toezicht van Zuidwester kenmerkt zich door een betrokken houding en zorgt dat hij zich onder andere via werkbezoeken en gesprekken met de diverse gremia en het inzien en beoordelen van de managementrapportages een goed beeld vormt over de kwaliteit van de besturing. De Raad van Toezicht laat hierbij een explorerende en reflectieve attitude zien die dialoog stimuleert, uitnodigend is en uitgaat van vertrouwen.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden. Ook neemt er een lid deel in de Raad vanuit een leerpositie. De leden worden gekozen voor vier jaar waarna herbenoeming voor nog vier jaar mogelijk is. De Raad van Toezicht vergadert circa zesmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daar bijbehorende begroting voor het komend jaar. Daarnaast vinden er commissievergaderingen en strategiedagen plaats.

2. Lid Raad van Toezicht: kwaliteit en zorg
Vanwege het verlopen van de termijn van een van de leden zoekt de Raad van Toezicht per 1 februari 2023, een inhoudelijk deskundig en betrokken nieuwe toezichthouder met als aandachtsgebied: kwaliteit en zorg.

De Raad van Toezicht is een team dat waarde gedreven werkt en de visie van Zuidwester ook daadwerkelijk uitdraagt. Om dit te kunnen waarmaken, ontvangt de Raad van Toezicht periodiek rapportages om een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast heeft de raad constructieve gesprekken met de bestuurder, andere relevante partijen en stakeholders om te zorgen voor een compleet beeld van de organisatie en de omgeving om op deze wijze te zorgen voor kennis van de relevante ontwikkelingen voor Zuidwester.

De cultuur binnen deze Raad van Toezicht is collegiaal, waarbij men bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Binnen de raad zijn er drie commissies, de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit. Alle leden zijn in staat om hun integrale rol van toezichthouder in te vullen en hebben daarnaast een extra portefeuille.

Algemene eisen
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 • gevoel voor en ervaring in governance;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • reflectief vermogen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Specifieke functie-eisen: profiel kwaliteit en zorg
Zuidwester zoekt een ervaren toezichthouder met bij voorkeur inhoudelijke kennis van de VG sector/Jeugdzorg of VVT-sector. Iemand die kennis en visie kan verbinden en vertalen naar de strategische vraagstukken die in de gehandicaptenzorg spelen en gaan spelen. Professionele kennis van en ervaring in (gehandicapten)zorg en welzijn zijn van groot belang voor de Raad van Toezicht. Binnen Zuidwester is het denken over vernieuwende concepten, samenwerking en ontwikkeling van de gehandicaptenzorg van groot belang. Daarnaast zijn inhoudelijke vraagstukken rondom behandeling, dagbesteding en innovatie belangrijke thema’s binnen Zuidwester.

Van belang voor dit specifieke profiel zijn;

 • visie op de gehandicaptenzorg, kennis van de inhoud van zorg;
 • ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg (bij voorkeur met professionele achtergrond) of ervaring in de jeugdzorg, VVT en/of GGZ;
 • visie op complexe thema’s en passie voor de doelgroep;
 • visie op innovaties in de (verstandelijk gehandicapten en/of langdurige) zorg.

Competenties

 • teamspeler;
 • overstijgende, strategische blik;
 • lef;
 • vernieuwend en veranderingsgezind;
 • passie voor de sector en hart voor de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden
De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Voor 2023 is Zuidwester ingedeeld in Klasse IV.

3. Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens
Wesselo
Lidewij Geertsma, partner
Ilse Krauwel, projectassistent
T 030 275 84 47
E i.krauwel@wesselopublicvalue.nl


Misschien passen deze
functies ook bij jou?